05/26/2015 - سه شنبه 5 خرداد 1394
مدیر بازرسی شهرداری منطقه1
 نام و نام خانوادگی:موسی شایقان
سمت : مدیر بازرسی شهرداری منطقه1
شماره تماس:22712035
نمابر: 22715472
آدرس:میدان قدس، ابتدای خیابان شهید باهنر