نمایش اخبار

معاون سازمان بازرسی شهرداری تهران:
نیروی انسانی هوشمند از اصول اساسی سازمان هوشمند است 1397/9/3معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان بازرسی نیروی انسانی را مهمترین سرمایه و محور تحول و توسعه یک سازمان دانست و اظهار داشت: برای داشتن یک سازمان هوشمند، نیروی انسانی هوشمند از اصول اساسی است.


به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی شهرداری تهران؛ علی قادری هوشمندسازی را ضرورت هر سازمان امروزی و خواهان تحول مطرح کرد و افزود: هوشمند سازی یک چارچوب است که ساختار، ارکان، برنامه-ها، ابزار و نیروی انسانی سازمان را در برمی گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی شهرداری تهران از ظرفیت انسانی، تخصصی و تجارب بسیار ارزنده و مناسبی برخوردار است گفت: از نظر هوشمندی، نیروی انسانی متخصص و با تجربه، نکته اتّکا و امیدواری پیشرفت سازمان است، اما آنچه نگران کننده می باشد این است که برنامه¬ها، ساختارها و ابزارها، همپای نیروی انسانی هوشمند سازمان، رشد و توسعه نیافته و سنتی مانده¬ است.

معاون سازمان بازرسی تاکید کرد: نیروی انسانی متخصص ، مجرب و با انگیزه هنگامی می¬تواند تحول آفرین و در انجام وظایف و مأموریت ¬هایش اثرگذار باشد که از ابزار و فناوری¬ های پیشرفته روز نیز برخوردار گردد.

قادری با اعلام این خبر که مدل هوشمند سازی سازمان بازرسی در حال طراحی می باشد اظهار داشت: مدل بازرسی هوشمند، تمامی جوانب و ابعاد وظیفه¬ای سازمان بازرسی شهرداری تهران را در نظر گرفته و با تدوین معیارها و شاخص¬هایی، چک لیست¬های موجود مورد استفاده را تحت پوشش قرار داده و به روزآوری می کند.

وی ادامه داد: این مدل، برنامه¬ها و ابزار هوشمند و فناوری¬های مورد نیاز سازمان در ارتباط با حوزه ¬های نظارتی مختلف را ساماندهی و پیشنهاد خواهد داد و برای مدیریت دانش گرانبهای موجود در سازمان و استفاده از آن، برنامه خواهد داشت.

قادری، اعتقاد و حمایت مدیران ارشد سازمان بازرسی از تحول و هوشمندسازی سازمان را یکی از فرصت های مناسب موجود دانست و عنوان کرد: نظرات و مطالبات مقامات ارشد سازمان در این خصوص بسیار راهگشا و تسریع کننده بوده است.
تعداد بازدید: 127

print