نمایش اخبار

قادری در راستای ارائه خدمات بهینه به شهروندان مطرح کرد:
بازرسی هوشمندانه و پیشگرانه بروز تخلف را کاهش می دهد 1397/8/26معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان بازرسی ، گفت: می توان از طریق بازرسی هوشمندانه با رویکرد پیشگیرانه با پیش بینی بروز تخلف و فساد در فرایندها، امکان وقوع آن را تا حد ممکن کاهش داده و ابزار و شیوه¬های نظارت، کنترل و برخورد مناسب را به موقع مهیا و آماده کرد.


به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی؛ دکتر علی قادری در سخنانی موضوع اصلاح و بازنگری فرایندها در راستای بازرسی پیشگیرانه و هوشمندانه را مورد بحث قرار داد و افزود: هدف از بازرسی هوشمندانه در فرایندها نیز استفاده از فناوری¬ها و تکنیک¬های جلوگیری ، نظارتی و واکنشی پیشرفته در مبارزه با تخلف و فساد در شهرداری است.   

دکتر علی قادری یکی از وظایف این معاونت را تجزیه و تحلیل و شناخت فرایندهای انجام کار در شهرداری تهران به منظور شناسایی مشکلات و نارسایی¬های دانست و خاطرنشان کرد: معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری در راستای بازرسی پیشگیرانه و هوشمندانه و با هدف ارائه خدمات بهینه به شهروندان، تجزیه و تحلیل، نظارت، کنترل و بازنگری فرایندها را مدنظر و در درستور کار خود قرار داده است.
 
معاون سازمان بازرسی ادامه داد: در مواردی، قانون به صراحت ارائه کنندگان خدمت در شهرداری را به استفاده از ابزارهای روز و فناوری¬های نوین در جهت حذف واسطه¬ها و امکان بروز تخلف، توصیه کرده است که این امر مستلزم آن است تا فرایندهای ارائه خدمت در شهرداری مورد بازنگری قرار گرفته و به شیوه جدید تعریف شوند. این تخلفات و عدم توجه به قانون نیز مورد رصد قرار گرفته و کم کاری واحدهای ارائه کننده خدمت به مراجع قانونی انعکاس داده خواهد شد.

حذف نیروی انسانی در برخی فرایند ها عاملی در جهت جلوگیری از فساد
وی همچنین به قانون برنامه ششم توسعه در ماده 46 بند "ث" اشاره کرد و افزود: این قانون به صراحت، دستگاه¬های اجرایی و شهرداری را مکلف کرده تا پایان سال دوم برنامه، دستورالعمل¬ها و فرایندهای داخلی و زیرساخت¬های نرم افزاری خود را به گونه¬ای آماده کنند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، حقوق مالکانه و جریمه¬ آن¬ها، جریمه¬ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر محاسبات صرفا با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی انجام شود و این می تواند عاملی در جهت جلوگیری از فساد شود.

قادری با بیان این حقیقت که اعتماد شهروندان به مدیریت شهری، دارایی گرانبهایی است و باید در حفظ و ارتقای آن کوشید، تاکید کرد: معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا در سازمان بازرسی سعی دارد با اولویت، فرایندهایی که بیشترین شکایت¬ها و نارضایتی شهروندان را به همراه داشته، تجزیه و تحلیل نماید و پس از ارائه پیشنهاد جهت رفع اشکالات تخلف¬زا و فساد¬زا و رصد اصلاح آن توسط مراجع مربوطه و ارائه دهنده خدمت بازخورسنجی نموده و نهایی سازی کند.

وی ارتقای شفافیت در مدیریت شهری را نتیجه تعامل و مشارکت ناظران و بازرسانی به وسعت شهر برای شهرداری دانست و ابراز داشت: سازمان بازرسی شهرداری تهران در راستای این شفافیت و خدمت رسانی به شهروندان حرکت خواهد کرد.
تعداد بازدید: 102

print