تاریخچه سازمان بازرسی شهرداری تهران

1- قبل از پيروزی انقلاب شکوهمند اسلامی

اداره کل بازرسی مرکب از پنج هيات بازرسی فعاليت می نمود .
2 - پس از پيروزی انقلاب شکوهمند اسلامی
سالهای 61-57
انحلال اداره کل بازرسی و تشکيل گروه تحقيق دادستانی متشکل از 4 نفر و انحلال گروه تحقيق دادستانی دراواخر سال 1360 .
سالهای 68- 61
تشکيل اداره کل بازرسی و رسيدگی به شکايات در اوايل سال 61 و انحلال آن در پایان همان سال .2 -تشکيل سازمان نـظارت و پيگيری در اواخر سال 61و فعاليت نسبتا مطلوب تاسال 68 .
سالهای 76- 68
خارج شدن سازمان از انجام وظايف ذاتی و ماهوی خود و داخل شدن به مقوله کسب درآمد و مقاصد اقتصادی . اصليترين وظيفه سازمان در اين دوره 9 ساله تحت عنوان کميسيون منتخب عبارت بود از :
1 - فروش تراکم . 2- توافقات در قالب پروژه های مشارکتی .

سالهای 80 - 76

ادغام سازمان نظارت وپيگيری با دفتر بازرسی ويژه و راه اندازی دفاتر بازرسی در مناطق بيستگانه و بيست و دو .

سالهای 80

تغییر نام سازمان نظارت و پیگیری و بازرسی ويژه به سازمان بازرسی و ادامه فعالیت دفاتر سازمان در مناطق.

سالهای 81

ادغام جمع آوری دفاتر بازرسی مناطق و در نتیجه پراکنده شدن قریب به 50 نفر از نیروهای سازمان ،در بخشهای مختلف شهرداری و باقی ماندن 20 نفر از نیروها.

سال 82

صدور بخشنامه توسط سرپرست شهرداری تهران بمنظور همکاری با کارشناسان سازمان بازرسی .
دوره جديد فعاليت سازمان سال 82
1 _ بازگشت سازمان به وظايف اصلی خود .
2 - ادغام دفتر بازرسی ويژه شهردار محترم در سازمان بازرسی .
3 _ جذب 50 نفر نيروی پراکنده علاوه 20 نفر نيروی انسانی موجود.