شرح وظایف سازمان

هدف: هدف سازمان بازرسي ، نظارت و پيگيري ، انجام تحقيقات و بازرسيهاي مستمر و ادواری لازم از كليه واحدهاي مختلف شهرداري ، سازمانها و شركتهاي وابسته ميباشد كه در چارچوب موازین قانونی و حفظ ارزشهای اسلامی ، ضمن راهنمايي و ارشاد ، كنترل نحوه خدمت و اجراي ضوابط و فعاليتهاي حوزه ها ، ارزيابي عملكرد مدیران و کارکنان شهرداری ، سلامت و ارتقاء بازدهي را در كليه زمينه هاي اداري مالي، برنامه ريزي ، خدمات شهري ، فني و عمراني، شهرسازي و معماري، حمل و نقل و ترافيك، اجتماعي و فرهنگي را به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح مقررات و ضوابط و پيشنهاد روشها و طرحهاي اصلاحي محقق نمايد.
اهم وظايف:
1- نظارت و پيگيري در كليه واحدهاي مختلف شهرداري از طریق بازرس مقیم و بازرسی دوره ای ، به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح ضوابط و مقررات .
2 - انجام تحقيقات و بازرسي به منظور كشف نارسائيها و رسيدگي به موارد خلاف ضوابط و مقررات .
3- راهنمايي و ارشاد كاركنان با استفاده از روشهای مطلوب و اصولی ، به منظور جلوگيري از تخلفات و بهبود عملكرد و ارتقاء بازدهي مجموعه شهرداري .
4- كنترل مستمر از كميت و كيفيت نحوه خدمتی كاركنان به منظور شناسايي افراد ساعی و متعهد از افراد خاطي و سهل انگار در جهت رفع تبعيض ، افزايش كارآيي و بهره وری پرسنل شهرداری .
5 - انجام بازرسي هاي ادواري و مستمر در زمينه فعاليتهاي مختلف شهرداري به منظورحصول اطمينان از حسن اجراي امور .
6 - بررسي و ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان شهرداري به منظور شناسايي افراد متعهد ، متخصص و كارآمد و ایجاد زمینه ارتقاء آنان .
7 - حفظ سلامت و ارتقاء بازدهي از طريق بازرسيهای مستمر و دوره ای مطلوب ، علمی و راهگشا .
8- رسيدگي و اعلام نظر صريح در خصوص تخلفات کارکنان حوزه های مختلف شهرداری در ارتباط با وظایف محوله و متعاقباً تهيه و ارسال گزارشات لازم به مراجع ذيربط با رعایت سلسله مراتب سازمانی .
9- آگاهي مستمر از مقررات و تغييرات مربوطه از طريق الزام به ارسال مقررات تدوين شده توسط كليه حوزه هاي ستادي شهرداري .
10- ضرورت آگاهی مستمر از برنامه ها و سیاست های خرد و کلان مدیریت عالیه ، بخشنامه ها ، دستورالعملها ، ضوابط و مقررات تدوین شده شهرداری و اطلاع از هرگونه تغییرات در زمینه های مربوطه ، از طریق الزام به ارسال بموقع آنها توسط کلیه حوزه های ستادی .
11 - نظارت بر نحوه اطلاع رسانی بموقع ضوابط و مقررات ملاک عمل به شهروندان با هدف تکریم ارباب رجوع .
12 - پيشنهاد طرحهاي اصلاحي و رفاهي در زمینه برنامه های اجرايي و خدماتي بمنظور بهبود نظام اداري وارائه خدمات مناسب به پرسنل مجموعه شهرداری .
13 - بررسي شكايتهاي مرتبط واصله از اشخاص حقيقي و حقوقي توام با اعلام نظر و ارائه پیشنهادات لازم و عندالزوم پاسخگویی به متقاضیان مربوطه .
14 - انجام و تكميل تحقيقات و بررسيهای مقتضی در چارچوب وظايف محوله ، از مديران و كاركنان مناطق ، سازمانها ، ادارات و شرکتهای وابسته به شهرداری .
15 - اخذ مشاوره از خبرگان دانشگاهی و موسسات علمی و تحقیقاتی ، با هدف شناسايي قابلیت ها و فرصتها و تحليل مناسب از مشکلات و آسيب هاي وارده به شهرداري و ارائه راهكارهاي مناسب به منظور پيشگيري و حفظ صيانت از سلامت مجموعه شهرداری .

16 - دريافت نامه ها و شكوائيه ها ، برقراري ارتباط مناسب با شهروندان و دستگاههاي اجرايي برون سازمانی . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرح وظایف بازرسی در حوزه رسیدگی به شکایات:

1- بررسي شكايات واصله مردمي و انجام تحقيقات و بازرسي به منظور كشف نارسائيها و رسيدگي به موارد خلاف ضوابط و مقررات
2- ارجاع شكايات به رده هاي تخصصي و بازرسي و پيگيري اخذ نتيجه
3- نظارت و پيگيري نحوه عملكرد رده هاي اجرايي و كاركنان در سامانه مديريت شهري (137)
4- بررسي شكايات مردمي واصله از سامانه 1888 و ارجاع موضوعات تخصصي به رده هاي مربوطه و پاسخگويي به شاكيان
5- نظارت بر انجام بررسي هاي لازم به منظور پيگيري و كسب اطلاعات ضروري و كشف حقايق
6- انجام تحقيقات از شاكي و مسئولين مربوطه
7- جمع آوري اسناد و مدارك مرتبط با موضوعات شكايت به منظور كشف نوع خلاف

8- اجراي دستورات و ابلاغيه هاي نظارتي مقام مافوق.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرح وظايف معاونت بازرسی در حوزه امور شهری:
1-نظارت بر اجراي دستورالعمل و ضوابط شهرداري، اساسنامه و آئين نامه هاي اجرايي سازمانها و شركتها در حوزه خدمات شهري و حمل و نقل و اموراجتماعی و فرهنگی بمنظور حصول اطمینان از اجراي صحيح امور محوله.

2- رسيدگي مدارك و سوابق مربوط به فعاليتهاي خدمات شهري و حمل و نقل ، اجتماعي و فرهنگي و ورزشی بمنظور انطباق با دستورالعملها و ضوابط ابلاغی .

3- نظارت بر حسن اجراي امور پاركها و فضاي سبز از طريق رسيدگي و بازديدها موردي و نوبه اي.

4- دريافت گزارشات و شكايات و رسيدگي در مورد مفاد آنها.

5- اعلام نظر كارشناسي و صريح در مورد تخلفات انجام شده و ارجاع به مراجع ذيصلاح از طريق سلسه مراتب اداري.

6- نظارت بر اجراي آراء كميسيون ماده صد توسط واحد اجراي احكام .

7- بررسي و ارزيابي عملكرد كاركنان در حوزه خدمات شهري و حمل و نقل و امور اجتماعی و فرهنگی.

8- بررسي و نظارت بر عملكرد كميسيونهاي ماده هفت به منظور اطمينان از اجراي مصوبات.

9- ارائه طرحها و نظرات اصلاحي و رفاهي در زمينه بهبود و پيشبرد فعاليتهاي خدمات شهري و حمل و نقل اجتماعی و فرهنگی

10- راهنمايي و ارشاد كاركنان در زمينه مشاغل مورد تصدي .

11- بازرسي از طرحها خدمات شهري و حمل و نقل ، اجتماعی و فرهنگی از مناطق ، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداري .

12 – نظارت بر اجرای دستورالعملهای حقوقی و قضایی به منظور صیانت از منافع شهرداری و شهروندان در حوزه مسئولیت .

13- بررسي و انطباق قراردادهاي منعقده با وضعيت اجرايي پروژه ها به منظور حصول اطمينان از حسن انجام امور.

14- انجام تحقيقات و بررسيها به منظور كسب اطلاعات و جمع آوري اسناد و مدارك مورد نياز

15 - اجراي دستورات و ابلاغيه هاي نظارتي توسط مقام مافوق .

16- ابلاغ كليه دستورالعملها، بخشنامه ها و مصوبات شهرداري تهران به كليه بازرسين حوزه ها جهت نظرات بر حسن اجراي امور.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرح وظايف معاونت بازرسي در حوزه شهرسازي و معماري:
1 - نظارت بر اجراي دستور العمل ها و ضوابط شهرسازي و همچين نحوه صدور پروانه ساختماني ، گواهي پايان كار يا عدم خلاف و ... به منظور حصول اطمينان از نحوه اعمال ضوابط و مقررات

2 - مطالعه و رسيدگي به مدارك و سوابق مربوط به فعاليتهاي شهرسازي به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي امور

3 - بررسي و نظارت بر تنظيم و اجراي توافقات در كميسيونهاي داخلي شهرسازي در چارچوب صرفه و صلاح شهرداري

4 - نظارت بر اجراي مصوبات كميسيون ماده صد و ماده پنج به منظور حصول اطمينان از اجراي مصوبات

5 - دريافت گزارشات و شكايات و رسيدگي در مورد مفاد آنها

6 - اعلام نظر كارشناسي و صريح در مورد تخلفات انجام شده و ارجاع به مراجع ذي ربط از طريق سلسله مراتب اداري

7 - بررسي و ارزيابي عملكرد كاركنان در حوزه شهرسازي و معماري و ارجاع به مراجع ذي ربط

8 - ارائه طرحها و نظرات اصلاحي و رفاهي در زمينه بهبود پيشبرد فعاليتهاي شهرسازي و معماري

9 - راهنمائي و ارشاد كاركنان در زمينه مشاغل مورد تصدي در حوزه نظارتي

10 - بررسي روند تهيه طرحهاي مطالعاتي و تفضيلي ، تفكيك اراضي به منظور حصول از اجراي صحيح ضوابط و مقررات شهرسازي

11 - انجام تحقيقات و بررسي به منظور كسب اطلاعات و جمع آوري اسناد و مدارك مورد نياز

12 - تهيه و ارائه گزارشات ، نارسائيها در اجراي ضوابط شهرسازي و بخشنامه و دستورالعملها

13 – نظارت بر اجراي دستور العملهاي حقوقي و قضايي به منظور صيانت از منافع شهرداري و شهروندان در حوزه مسئوليت واگذاري

14 - اجراي دستورات و ابلاغيه هاي نظارتي توسط مقام مافوق

15- ابلاغ كليه دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و مصوبات شهرداري تهران به پرسنل مربوطه و كليه بازرسين حوزه ها جهت نظارت بر حسن اجراي امور34
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرح وظايف معاونت بازرسی در حوزه فني و عمراني:

1- مطالعه و رسيدگي مدارك و سوابق مربوط به فعاليتهاي فنی و عمراني و تملك املاك در مرحله واگذاري اجراي پروژه و انعقاد قرارداد و اجراي آنها بر اساس شرايط درج شده در قرارداد به منظور حصول اطمينان از حسن جريان امور

2- بازديد و بازرسي از طرحهاي عمراني و تملك اراضي و املاك و بهره برداري به منظور اخذ اطلاعات نظارتي از مناطق ، سازمانها و شركتهاي وابسته به شهرداري .

3- بررسي پيشرفت طرحها و پروژه ها با توجه به زمانبندي به منظور نظارت و انطباق پيشرفت فيزيكي با ريالي .

4- بررسي انطباق قراردادهاي منعقده با وضعيت اجراي پروژه ها به منظور حصول اطمينان از حسن انجام امور .

5- راهنمايي و ارشاد كاركنان در زمينه مشاغل مورد تصدي در حوزه نظارتي معاونت فني و عمراني .

6- انجام تحقيقات و بررسيها به منظور كسب اطلاعات و جمع آوري اسناد و مدارك مورد نياز .

7- اعلام نظر كارشناسي و صريح در مورد تخلفات انجام شده و ارجاع به مراجع ذي صلاح پس از طي سلسله مراتب .

8- بررسي و ارزيابي عملكرد كاركنان حوزه معاونت فني و عمراني و اداره كل املاك و امور مشارکتها .

9- دريافت گزارشات و شكايات و رسيدگي در مورد مفاد آنها .

10- نظارت بر اجراي دستورالعمل هاي حقوقي و قضايي به منظور صيانت از منافع شهرداري و شهروندان در حوزه مسئولیت .

11- نظارت بر نحوه تملک اراضی و املاک به منظور نظارت بر حسن پيشرفت فعاليتها .

12- اجراي دستورات و ابلاغيه هاي نظارتي توسط مقام مافوق .

13- ارائه طرحها و نظرات اصلاحي و رفاهي در زمينه بهبود و پيشبرد فعاليتهاي عمراني .

14- ابلاغ كليه دستورالعملها، بخشنامه ها و مصوبات شهرداري تهران به كليه بازرسين حوزه ها جهت نظارت بر حسن اجراي امور .

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرح وظايف معاونت بازرسی در حوزه مالی و اداری:

1- نظارت و كنترل بر اجراي ضوابط و دستور العمل ها و آئين نامه هاي مالي و حسابرسي سازمانها و شركتهاي شهرداري تهران به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح امور محوله .

2- مطالعه و رسيدگي مدارك و سوابق مربوط به فعاليتهای اداري و مالي و برنامه اي به منظور انطباق با مقررات و ضوابط مالي .

3- بازرسي از عملكرد حوزه های اداري و مالي و برنامه اي شهرداری تهران و مناطق، سازمانها و شركتهاي وابسته.

4- راهنمايي و ارشاد كاركنان در زمينه مشاغل مورد تصدي در حوزه نظارتي معاونت .

5- بررسي و نظارت بر اجراي انضباط مالي و كشف و رسيدگي به تخلفات مالي و اخد وجوه غير قانوني در كليه فعاليتهاي شهرداري ، سازمانها و شركتهاي وابسته .

6- نظارت بر حسن اجراي امور فن آوري اطلاعات و آموزش به منظور انطباق با دستور العملها ضوابط ابلاغي .

7- جمع آوري و بایگانی پرونده های عادی و محرمانه و تهيه بانك اطلاعات بمنظور ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران شهرداری .

8- بازرسي از برنامه هاي مصوب و نظارت بر پيشرفت برنامه با توجه به اعتبارات واگذاري .

9- انجام بازرسي هاي نوبه اي از كليه واحدهاي وابسته به شهرداري در قالب تيمهاي تخصصي .

10- نظارت بر اجراي طرحهاي مرتبط با گسترش منابع و مهارتهاي انساني و ارتقاء كارآيي آنها .

11- اعلام نظر كارشناسي و صريح در مورد تخلفات انجام شده و ارجاع به مراجع ذي صلاح .

12- ارائه طرحها و نظرات اصلاحي رفاهي در زمينه بهبود و پيشبرد فعاليتهاي شهرداري و سازمانها و شركتهاي وابسته .

13- اجراي دستورات و ابلاغيه هاي نظارتي توسط مقام مافوق .

14- ابلاغ كليه دستورالعمها، بخشنامه ها و مصوبات شهرداري تهران به كليه بازرسين حوزه ها جهت نظارت بر حسن اجراي امور .