روسای پیشین سازمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته مدرک تحصیلی

تاریخ تصدی و توضیحات

1

علي اصغرسامت

-


شروع  كاردرشهرداري

2

کمال تقی زاده

ليسانس
علوم اجتماعی


معاون سازمان نظارت و پيگيري

3

غلامحسین امیری

مهندس عمران

سرپرست سازمان نظارت و پيگيري

4

نصراله نوری

مهندس عمران

5

عبدالرضا ابریشم کار

لیسانس امور اداری


رئيس سازمان نظارت و پيگيري

6

مجتبی توسلی

دیپلم علوم تجربی

7

آیت اله آزرمی

-

8

ولی شریف بیگی

دکترای معماری

9

محمد احسان کاظم نیا

1-نقشه برداری راه و ساختمان
2- مبانی فقه و حقوق (لیسانس)

10

محمد هاشم غرقی

فوق لیسانس مدیریت

 

11

جعفر حصاری نژاد

فوق لیسانس اداره امور مهندسی

12

محمد احسان کاظم نیا

1-نقشه برداری راه و ساختمان
2- مبانی فقه و حقوق (لیسانس)

13

مصطفی فیضی

لیسانس

1389/9/9

14

منصور کتانباف

فوق لیسانس

1395/7/1

15

محمد جواد شیرازی

دکترای علوم سیاسی 

1396/6/26