دیدگاه مقام معظم رهبری درباره بازرسی

      

بازرسی، مسأله ي مهمي است. بايد دايم مشغول نگرش باشيد و چشم شما داخل دستگاه را ببيند؛ يك مدير خوب اين است. مدير خوب اين نيست كه زير بار پرونده ها خم بشود.

 شما مي دانيد كه رهبري براي برنامه هاي كشور سياستگذاري مي كند؛ برنامه را دولت مي ريزد و دولت اجرا و بازرسی مي كند. من البته در موارد زيادي كه شكايتي مي شود، يا از چيزي اطلاعي پيدا مي كنم، منتظر نمي مانم كه كسي بازرسی كند و بيايد به من خبر بدهد. خودم براي بازرسی مي فرستم و اگر ببينم ناحقي وجود دارد، تا آن جايي كه در حدود اختيارات قانوني من است، اقدام مي كنم.

 تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسی و نظارت، و اصلاح قوانين و مقرارت در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسی.

 دستگاه قضايي و بازرسی موظفند عاملان تخلف در صندوقهاي مخدوش را شناسايي و تحت تعقيب قانوني قرار دهند.

من از طرق رسمي و غير رسمي سعي مي كنم با واقعيات در تماس باشم. گزارشهايي كه به من داده مي شود، بسيار متنوع است. هم گزارشهاي دستگاههاي مختلف اطلاعاتي است – چه اطلاعات مربوط به وزارت اطلاعات، چه آنچه كه مربوط به اطلاعات نيروهاي مسلح است، چه آنچه كه مربوط به بعضي از دستگاههاي خبررساني دستگاههاي دولتي است – هم بخشي از دفتر ما كارش اطلاع رساني است؛ مثل دفتر ارتباط مردمي و دفتر بازرسی ، كه اينها از طريق نامه و تلفن مرتباَ با مردم در تماسند. با اشخاص و تيپهاي مختلف اجتماعي هم ملاقاتهاي فراواني دارم و نامه هم زياد در يافت مي كنم. به هر حال گوش من، گوش فعالي است؛ اما در عين حال مدعي نيستم كه همه چيز را مي دانم.

هر چه كه نظارت بشود، هر چه اظهارنظر بشود، حتي انتقاد منصفانه، بايد مورد استقبال قرار بگيرد. اين، خيلي خوب است. آن را كه حساب پاك است – چه در زمينه هاي مالي، چه در زمينه هاي غيرمالي – از محاسبه باكي نيست. بگذاريد عناصر مقرر براي اين كار؛ مثل سازمان بازرسی و سازمانهاي گوناگون نظارتي و همچنين عناصر بيرون از دستگاه قضايي،به کارها رسيدگی کنند.